نام: محسن تاری
دانشکده: علوم انسانی
گروه: تربیت بدنی
مرتبه علمی: استادیار

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
فیزیولوژی ورزش
دانشگاه مازندران
ایران
1397
کارشناسی ارشد
فیزیولوژی ورزش
دانشگاه مازندران
ایران
1386
کارشناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه مازندران
ایران
1383

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدرس کلاس های مربی گری تربیت بدنی
ورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی )
اردیبهشت 1386
تاکنونمقالات در نشریات

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
تاثیر تمرین هوازی بر شاخص های تهویه ای در مصدومین شیمیایی گاز خردل
پژوهش در علوم ورزشی
1388
22
13
تاثیر یکدوره تمرین هوازی بر میزان FVC,FEV1و تنگی نفس و تحمل فعالیتی در جانبازان ریوی
المپیک
1388
17
1
فعالیت همزمان عضلات دوقلوی داخلی و خارجی در طول تحمل انقباض ایزومتریک زیربیشینه پلانتار فلکشن
پژوهشهای مدیریت ورزشی و علوم حرکتی
1391
2
3
ارزیابی سطح متابولیت های مخچه ورزشکاران در مقایسه با افراد غیر ورزشکار با استفاده از روش پروتون اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز.
1397
8
107-115
تاثیر کاهش وزن سریع بر سطوح نرومتابولیت های مغز کشتی گیران با استفاده از روش پروتون اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی
پژوهشگاه علوم ورزشی
1398
10
133-148

تحقیقات

عنوان
تاثیر یک دوره تمرین هوازی منتخب با ارگومتر بر برخی شاخص های اسپیرومتری،و تحمل فعالیتی و تنگی نفس در جانبازان شیمیایی ریوی(در معرض گاز خردل)-طرح پژوهشی پژوهشکده مهندسی و پزشکی جانبازان
مقایسه اثرات گرم کردن فعال و غیر فعال در کاهش خستگی عصبی عضلانی و الگو های الکترومیوگرافی در ساق پا-طرح پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر

مقالات علمی

Title
Authors
Publication Date
the effect of cycle ergometer aerobic training program on spirometry index,exercise tolerance and despnea rate in lung chemically injerd veterans.
tari mohsen-fallahmohamadi zia...
9/12/2008
Conference
europen college of sport science -portugal
Journal
Volume
13,annual congress of ECSS
Issue
Pages
Publisher
Description
alternate activity of medial and lateral gastrocnemius muscle during a sustained sub maximal isometric plantar flexion
tari mohsen
5/6/2012
Conference
international shomal sport science conference
Journal
Volume
669
Issue
Pages
Publisher
Description