نام: محسن تاری
دانشکده: علوم انسانی
گروه: تربیت بدنی
مرتبه علمی: استادیار


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران ایران 1386

سوابق اجرایی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
سال 
ماه 
سال 
ماه 
مدرس کلاس های مربی گری تربیت بدنیورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی )1386اردیبهشتتاکنونمقالات در نشریات
عنوان مقاله 
نام نشریه 
سال انتشار 
شماره جلد 
شماره صفحه 
تاثیر تمرین هوازی بر شاخص های تهویه ای در مصدومین شیمیایی گاز خردلپژوهش در علوم ورزشی13882213
تاثیر یکدوره تمرین هوازی بر میزان FVC,FEV1و تنگی نفس و تحمل فعالیتی در جانبازان ریویالمپیک1388171
فعالیت همزمان عضلات دوقلوی داخلی و خارجی در طول تحمل انقباض ایزومتریک زیربیشینه پلانتار فلکشن پژوهشهای مدیریت ورزشی و علوم حرکتی 139123

تحقیقات
عنوان 
تاثیر یک دوره تمرین هوازی منتخب با ارگومتر بر برخی شاخص های اسپیرومتری،و تحمل فعالیتی و تنگی نفس در جانبازان شیمیایی ریوی(در معرض گاز خردل)-طرح پژوهشی پژوهشکده مهندسی و پزشکی جانبازان
مقایسه اثرات گرم کردن فعال و غیر فعال در کاهش خستگی عصبی عضلانی و الگو های الکترومیوگرافی در ساق پا-طرح پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر
 
مقالات علمی
Title 
Authors 
Publication Date 
the effect of cycle ergometer aerobic training program on spirometry index,exercise tolerance and despnea rate in lung chemically injerd veterans.tari mohsen-fallahmohamadi zia...12/09/2008
Conference europen college of sport science -portugal
Journal
Volume 13,annual congress of ECSS
Issue
Pages
Publisher
Description
alternate activity of medial and lateral gastrocnemius muscle during a sustained sub maximal isometric plantar flexiontari mohsen06/05/2012
Conference international shomal sport science conference
Journal
Volume 669
Issue
Pages
Publisher
Description