محسن تاری

استادیار دانشکده علوم انسانی


نام: محسن تاری
دانشکده: علوم انسانی
گروه: تربیت بدنی
مرتبه علمی: استادیار

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
فیزیولوژی ورزش
دانشگاه مازندران
ایران
1397
کارشناسی ارشد
فیزیولوژی ورزش
دانشگاه مازندران
ایران
1386
کارشناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه مازندران
ایران
1383

دروس ارائه شده 12 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
آناتومی انسان
دانشگاه ازاد تنکابن
406
چهارشنبه
10-12
کارشناسی
تربیت بدنی و ورزش 1و2
دانشگاه ازاد اسلامی نوشهر-سالن ورزشی
1
دو شنبه و سه شنبه و چهارشنبه
8
کارشناسی
آمار زیستی در ورزش
دانشگاه ازاد تنکابن
407
چهارشنبه
10-12
کارشناسی ارشد
استرس محیطی در تمرین و فعالیت های ورزشی
دانشگاه ازاد تنکابن
408
پنجشنبه
14-16
کارشناسی ارشد
استفاده و سوء استفاده از دارو ها در ورزش
دانشگاه ازاد تنکابن
407
پنجشنبه
10-12
کارشناسی ارشد
اصول برنامه ریزی و طراحی تمرین
دانشگاه ازاد تنکابن
408
چهارشنبه
14-16
کارشناسی ارشد
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی
دانشگاه ازاد تنکابن
409
پنجشنبه
8-10
کارشناسی ارشد
برنامه ریزی پیشرفته قدرت و استقامت
دانشگاه ازاد تنکابن
407
پنجشنبه
16-18
کارشناسی ارشد
تغذیه انسانی
دانشگاه ازاد تنکابن
307
چهارشنبه
16-18
کارشناسی ارشد
تغذیه ورزشی پیشرفته
دانشگاه ازاد تنکابن
407
پنجشنبه
16-18
کارشناسی ارشد
تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته در ورزش
دانشگاه ازاد تنکابن
409
پنجشنبه
10-12
کارشناسی ارشد
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزش
دانشگاه ازاد تنکابن
406
پنجشنبه
14-16
کارشناسی ارشد

مقالات علمی 2 مقاله

Title
Authors
Publication Date
the effect of cycle ergometer aerobic training program on spirometry index,exercise tolerance and despnea rate in lung chemically injerd veterans.
tari mohsen-fallahmohamadi zia...
9/12/2008
Conference
europen college of sport science -portugal
Journal
Volume
13,annual congress of ECSS
Issue
Pages
Publisher
Description
alternate activity of medial and lateral gastrocnemius muscle during a sustained sub maximal isometric plantar flexion
tari mohsen
5/6/2012
Conference
international shomal sport science conference
Journal
Volume
669
Issue
Pages
Publisher
Description

سوابق اجرایی 1 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدرس کلاس های مربی گری تربیت بدنی
ورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی )
اردیبهشت 1386
تاکنون

مقالات در نشریات 5 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
تاثیر تمرین هوازی بر شاخص های تهویه ای در مصدومین شیمیایی گاز خردل
پژوهش در علوم ورزشی
1388
22
13
تاثیر یکدوره تمرین هوازی بر میزان FVC,FEV1و تنگی نفس و تحمل فعالیتی در جانبازان ریوی
المپیک
1388
17
1
فعالیت همزمان عضلات دوقلوی داخلی و خارجی در طول تحمل انقباض ایزومتریک زیربیشینه پلانتار فلکشن
پژوهشهای مدیریت ورزشی و علوم حرکتی
1391
2
3
ارزیابی سطح متابولیت های مخچه ورزشکاران در مقایسه با افراد غیر ورزشکار با استفاده از روش پروتون اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز.
1397
8
107-115
تاثیر کاهش وزن سریع بر سطوح نرومتابولیت های مغز کشتی گیران با استفاده از روش پروتون اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی
پژوهشگاه علوم ورزشی
1398
10
133-148

تحقیقات 2 تحقیق

عنوان
تاثیر یک دوره تمرین هوازی منتخب با ارگومتر بر برخی شاخص های اسپیرومتری،و تحمل فعالیتی و تنگی نفس در جانبازان شیمیایی ریوی(در معرض گاز خردل)-طرح پژوهشی پژوهشکده مهندسی و پزشکی جانبازان
مقایسه اثرات گرم کردن فعال و غیر فعال در کاهش خستگی عصبی عضلانی و الگو های الکترومیوگرافی در ساق پا-طرح پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر